SEKTOR ZA UZGOJ, ZAŠTITU I UREĐIVANJE ŠUMA

Služba za uređivanje šuma i GIS
Direktor sektora:
Samir Omerović, dipl.ing.šum.
tel: 033 665 365
e-mail: samir.omerovic@bhsume.com.ba

Šefica službe za uzgoj i zaštitu šuma:
Mirzeta Memišević-Hodžić, dr.sci.šum.

Šefica službe za uređivanje šuma:
Senka Karšić(Zec), dipl.ing.šum.
tel: 033 665 365
e-mail: senka.karsic@bhsume.com.ba

GIS sektor:
Senada Jamaković, dipl.ing.šum.
Emina Behlulović, dipl.ing.šum.
Adnana Mejrić, dipl.ing.hort.
Rešad Zorlak, apsolvent šum.fax.
Suad Lerić, građ.teh.

Terensko odjeljenje:
Edib Gljiva,dipl.ing.šum.
Reuf Zećo,dipl.ing.šum.
Edin Mudželet, dipl.ing.šum.
Senad Štitkovac,dipl.ing.šum.
Mehmedalija Gljiva, šum.teh.

Tehnička podrška:
Azem Čančar
SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE:
Šefica finasija:
Hedija Kalajdžisalihović, dipl.oec.

Selima Mudželet, administrativni poslovi

DIREKTOR:
Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum
Tel/Fax:387 33 66 53 65
email:bhsume@bih.net.ba

Sekretarica:
Kanita Nuhanović , dipl.iur.


Kontakt : Titova 7, 71 000, Sarajevo,  033 665 365, e-mail: bhsume@bih.net.ba
Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Gospodarenje šumama u svrhu njihove zaštite i održivog razvoja
SEKTOR ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE:
Direktor sektora:
Enver Čekić, dipl.iur.

Esad Kešmer, kućepazitelj
Jusuf Kešmer, prijem i portirnica
Tarik Hećo , prijem i portirnica
Sejad Turulja, prijem i portirnica
Fikret Nuhanović
, prijem i portirnica

Suada Muhić, spremačica

SEKTOR ZA ISKORIŠTAVANJE ŠUMA I ŠUMSKIH PROIZVODA

Direktor sektora:
Midhat Ahmetović, dipl.ing.šum

Rukovodioc za korištenje žičanih kranova i tehnička podrška voznom parku:
Fahrudin Mešanović, šum.teh.
Nedavno penzionisani uposlenici JP BH Šuma:

Nedim Karahasanović, šum.teh.
Idriz Osmanović, dipl.ing.šum
Mirsad Gadžo, dipl.ing.šum.
Muniza Operta, građ.teh.
Elida Dželmo,
Ismet Pilav, dipl.ing.šum.
Miljenko Pinjuh, dipl.ing.šum