JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva
Savršenstvo prirode!
Natura in minimis maxima.
Veliku snagu ima onaj
tko može prešutjeti
i kada je u pravu.
Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša F BiH


Inventura nedrvnih šumskih proizvoda šumskogospodarskog područja "Gornjebosansko"-dio

1.UVOD

Značajan dio sektora šumarstva čine proizvodi koji nisu od drveta. Oni se obično zovu nedrvni šumski proizvodi (NDŠP-a ), a predstavljaju dodatnu vrijednost šumskih ekosistema, te mogu biti pokretač razvoja i motivacija za promjene u privređivanju šumskim ekosistemima. Koncept održivosti šumskog resursa, uključujući i nedrvne šumske proizvode, podrazumijeva privređivanje različitim šumskim proizvodima na način koji će osigurati brojne ekonomske, ekološke i društvene efekte.
Zbog tih razloga i šumarska politika trebala bi istaknuti značajnije ukupne vrijednosti NDŠP-a i osigurati okvir koji će omogućiti održivi razvoj sektora šumarstva. Ekonomski, ekološki i društveni efekti korištenja nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP-a) ni u većini razvijenih zemalja nisu još uvijek dovoljno poznati, prije svega, zbog nedostatka podataka o količinama i kvaliteti sakupljenih i plasiranih proizvoda.
Razne definicije za nedrvne šumske proizvode su predložene od strane mnogo autora ali je u široj proizvodnoj praksi najprihvatljivija definicija predložena od FAO: "Nedrvni šumski proizvodi su oni koji obuhvataju robe biološkog porijekla, osim drvne mase, nastale od šuma, šumskih zemljišta i drveća izvan šume. Kao takvi oni obuhvataju medicinsko, jestivo i aromatično bilje, gljive, bobičasto voće, med, smole, mahovine, treset i sl.“ .
Prema podacima Vanjskotrgovinske komore, ovaj podsektor  je već nekoliko godina na vrhu liste djelatnosti  koje imaju veći izvoz nego uvoz. Ekonomski efekti mogli bi se znatno povećati ako bi se stvorio institucionalni i zakonski okvir za ovu djelatnost.
U FBiH resurs NDŠP-a sveden je uglavnom na izvoz sirovine-čiste supstance, kao što je sušeno ili zamrznuto bilje i gljive, a u manjem obimu poluproizvodi-destilati i proizvodi na bazi ljekovitog bilja.
Uglavnom, sakupljanje NDŠP-a iz prirodne populacije ima slijed otkupa, u manjem obimu prerade, te izvoza sirovine trgovačkim kanalima. To su upozoravajući signali da se šumsko privredna gazdinstva  u FBiH trebaju snažnije osloniti na multifunkcionalni karakter resursa kojim gospodare, te da racionalno i održivo koriste sve njegove potencijale, prije svega, proizvode i usluge.
Statistika izvoznih rezultata podsektora ljekovitog i aromatskog bilja, gljiva, jagodičastog šumskog voća, temelji se na raznim tarifnim oznakama propisanim u Carinskoj tarifi BiH. Procjene o izvoznim vrijednostima NDŠP-a u FBiH kreću u rasponu od 14-15 miliona €, sa godišnjim stopom rasta od 7-10% (Privredna komora BiH, 2012). Također, procjenjuje se da se godišnje iz prirodne populacije u FBiH sakupi 1.800 t osušenog biljnog materijala i gljiva od čega se 95% izveze, dok su plantažne količine ljekovitih i aromatskih biljnih vrsta zanemarive (Tanović, 2014).
Iz navedenih razloga predstoji obaveza identifikacije i metodologije određivanja staništa, zatim određivanja statusa i procjene maksimalne dozvoljene godišnje količine sakupljanja NDŠP-a na ukupnom prostoru FBiH, kako bi privredno važne biljne vrste trajno ostale u svom definiranom statusu, ili iz nižih definiranih kategorija (rijetke, ugrožene, rizične zaštićene) prelazile u kategoriju privredno važnih (Tanović, 2012).
Nažalost, eksploatacija NDŠP-a u većini slučajeva na ukupnom prostoru FBiH, se obavlja na način koji nije u skladu sa pravilima i kodeksom dobre sakupljačke prakse, racionalnog i održivog sakupljanja i uzrokuje smanjenje šumskog potencijala.


2.CILJ

Cilj je prikazati stanje i perspektivu nedrvnih šumskih proizvoda  unutar Šumskogospodarskog područja "Gornjebosansko"-dio te određivanje "KVOTE" za određeno područje.

3. AKTIVNOSTI PROJEKTA


Aktivnost 1. Pripremni radovi

- Izdvajanje stratuma (gazdinske klase ili tipovi šuma) za stratifikaciju uzorka procjene brojnosti  
  NDŠP-a
- Digitalizacija i određivanje specifičnih uslova za pojavu određenih NDŠP-a
- Izrada metodologije Inventure NDŠP-a

Aktivnost 2. Terenska snimanja

- Terenska provjera na pilot području (Šumskogospodarsko područje "Gornjebosansko"- dio) 
   predložene metodologije Inventure NDŠP-a
- Terenska snimanja se izvode prema utvrđenoj metodici Inventure NDŠP-a u prvoj aktivnosti sa
   eventualnim ispravkama metodologije utvđenih u prethodnom koraku ove aktivnosti

   Sa realizacijom terenskog dijela počelo bi se sa početkom vegetacije.

Aktivnost 3. Izrada elaborata Inventure NDŠP-a na Šumskogospodarskom području "Gornjebosansko"- dio

- Obrada podataka


4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Evidencija nedrvnih šumnskih proizvoda, razvijanje svijesti kod ljudi radi racionalnog korištenja. Poticanje proizvodnje NDŠP podiže svijest o iskorištavanju obnovljivih resursa i osigurava napredak u šumarstvu.


Ukupna vrijednost projekta: 50.744,53 KM

Udio "Fond za zaštitu okoliša": 45.000,00 KM

Razdoblje provedbe projekta: 28.06.2022.godine do 28.06.2022. godine

Kontakt osoba: Ahmet Sejdić direktor
Slika br.1. GJ Donja Misoča - dio
(istraživački dio)

Projekat je u toku implementacije.

info@fzobih.org.ba <mailto:info@fzobih.org.ba>


 
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JP „Bosanskohercegovačke šume“ i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša.

Projekat je u toku implementacije.
info@fzobih.org.ba
Projekat sufinansira Fond za zaštitu okoliša

Projekat: “Rekognosciranje i mapiranje divljih deponija koje se nalaze u šumama i šumskim

zemljištima na području Kantona Sarajevo“

I UVOD
Za divlje deponije možemo reći da su to površine na kojima ljudi nelegalno odlažu otpad, a
nalaze se najčešće u ruralnim sredinama, u blizini naseljenih mjesta, nerijetko uz sama
korita rijeka, kao i duž saobraćajnica, ili u napuštenim pozajmištima kamena i šljunka, kao i
na zemljištu koje nije u privatnom vlasništvu. Po konfiguraciji terena, uglavnom su to strme
padine na kojima se vrlo teško može organizovati čišćenje i odvoz deponovanog materijala. U
većini slučajeva, otpad se naprosto baca niz strmine kraj puta ili u rijeku. Takve deponije nisu
ograđene, tako da se na takvim mjestima često mogu vidjeti domaće životinje, ptice, ljudi, te
glodari i insekti.
Problem divljih deponija je prisutan u svim opštinama Kantona Sarajevo.
II CILJ PROJEKTA
Utvrđivanje lokaliteta pod divljim deponijama na području državnih i privatnih šuma i
šumskog zemljišta Kantona Sarajevo

III PLANIRANE AKTIVNOSTI
1. Priprema i prikupljanje podataka kao pomoć pri izradi projekta
2.Prikupljanja podataka na terenu
3. Izrada baze podataka sa prikupljenim podacima sa terena, kao i interaktivne mape

Ukupna vrijednost projekta: 75.000,00
Udio „Fonda za zaštitu okoliša“:60.000,00
Razdoblje izrade projekta: 01.04.2022. godine-01.04.2023.godine
Kontakt osoba: Ahmet Sejdić, dipl.ing.šum.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost JP“Bosanskohercegovačke šume“ i ne
predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša.
Projekat je u toku implementacije.


Slika 1. Granice gospodarskih jedinica (sa nazivima istih) na Kantonu Sarajevo unutar kojih
se nalaze površine pod privatnim i državnim šumama sa divljim deponijama

Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba