O nama:
Skupština Republike Bosne i Hercegovine 28. februara 1995. godine je donijela  
Zakon kojim je osnovala Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva  
"Bosanskohercegovačke šume".
Preduzeće je pravni slijednik RO "Šipad IRC", Radna organizacija za istraživanje, razvoj,  
projektovanje i inženjering i OOUR "Silva", Institut za istraživanje razvoj, projektovanje i  
inženjering, Sarajevo, formiranih 1978. godine. 1990. godine udružuju se u DP "Silva"  
koja egzistira do oktobra 1995. godine kad se preimenuje u JP "BH Šume".

U nastojanju da se bosanskohercegovačko šumarstvo približi evropskom JP "BH Šume"  
su najdalje otišle u oblasti planiranja u šumarstvu, gdje se izrada šumskogospodarskih  
osnova (ŠGO) vrši korištenjem GIS tehnologije.
Izrada karata vrši se isključivo digitalno, za što Preduzeće posjeduje vlastitu neophodnu   
opremu i kvalitetan tim mladih stručnjaka.  
Od 2000. godine  koristimo WinGIS, a danas i MapInfo  i Quantum GIS. Razvijamo GIS  
aplikacije za upotrebu šumarske baze podataka u  godišnjem operativnom planiranju.  
Koristimo satelitske i orto snimke  u procesu daljinske detekcije stanja šuma i šumskog  
zemljišta.

Izgradnja aplikacije za pristup podataka korisnicima ŠGO.
Nudimo rješenja:
- Izrada ŠGO
- Digitalizacija podataka
- Prostorno planiranje u šumarstvu
- Izvlačenje trupaca žičanim kranovima
- Terenski poslovi - taksacija
- Edukacije i obuke
- Ostale projekte iz oblasti planiranja
  Kontakt
  JP Bosanskohercegovačke šume, Titova 7
  71 000, Sarajevo
  Tel/Fax:387 33 66 53 65
  email:bhsume@bih.net.ba

Dobrodošli
Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva
Savršenstvo prirode!
Natura in minimis maxima.
Medicus curat, natura sanat!
Liječnik liječi, priroda ozdravljuje!
Aktuelno:
  - Izrada ŠGO za ŠGP "
Trnovsko"