O nama:
Skupština Republike Bosne i Hercegovine 28. februara 1995.  
godine je donijela Zakon kojim je osnovala Javno preduzeće u  
djelatnosti šumarstva "Bosanskohercegovačke šume".
Preduzeće je pravni slijednik RO "Šipad IRC", Radna  
organizacija za istraživanje, razvoj, projektovanje i inženjering  
i OOUR "Silva", Institut za istraživanje razvoj, projektovanje i  
inženjering, Sarajevo, formiranih 1978. godine. 1990. godine  
udružuju se u DP "Silva" koja egzistira do oktobra 1995.  
godine kad se preimenuje u JP "BH Šume".

U nastojanju da se bosanskohercegovačko šumarstvo približi  
evropskom JP "BH Šume" su najdalje otišle u oblasti  
planiranja u šumarstvu, gdje se izrada šumskogospodarskih  
osnova (ŠGO) vrši korištenjem GIS tehnologije.
Izrada karata vrši se isključivo digitalno, za što Preduzeće  
posjeduje vlastitu neophodnu  opremu i kvalitetan tim mladih  
stručnjaka.  
Od 2000. godine  koristimo WinGIS, a danas i MapInfo  i  
Quantum GIS. Razvijamo GIS aplikacije za upotrebu  
šumarske baze podataka u  godišnjem operativnom  
planiranju. Koristimo satelitske i orto snimke  u procesu  
daljinske detekcije stanja šuma i šumskog zemljišta.

Izgradnja aplikacije za pristup podataka korisnicima ŠGO.
Nudimo rješenja:
- Izrada ŠGO
- Digitalizacija podataka
- Prostorno planiranje u šumarstvu
- Izvlačenje trupaca žičanim kranovima
- Terenski poslovi - taksacija
- Edukacije i obuke
- Ostale projekte iz oblasti planiranja
  Kontakt
  JP Bosanskohercegovačke šume, Titova 7
  71 000, Sarajevo
  Tel/Fax:387 33 66 53 65
  email:bhsume@bih.net.ba

Dobrodošli
Copyright © 2016 by "BH šume"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@bhsume.com.ba
JP "Bosanskohercegovačke šume"
Javno preduzeće u djelatnosti šumarstva
Savršenstvo prirode!
Natura in minimis maxima.
Medicus curat, natura sanat!
Liječnik liječi, priroda ozdravljuje!
Aktuelno:
  - Izrada ŠGO za ŠGP "Krivajsko"
  - Racionalizacija tehnoloških postupaka prikupljanja i upravljanja     šumarskim podacima
  - Uvođenje sistema šumskih žičara za ekspolataciju i prikupljanje drva u BiH
  - Revizija ŠGO za "Igmansko" i "Olovsko"
  - Izrada ŠGO za ŠGP "Fojničko"
  - Izrada ŠGO za privatne šume SBK